Naše činnost

Služby pro firmy

 • likvidace odpadů kategorie O
 • likvidace odpadů kategorie N
 • recyklace odpadů
 • regenerace rozpouštědel
 • čištění zaolejovaných vod, emulzí, oplachových vod a kapalných koncentrátů
 • čištění jímek a lapolů
 • zpětný odběr olejů
 • likvidace stavebního odpadu a sutí
 • odvoz a likvidace eternitu
 • transport a logistika, ADR
 • poradenství v oblasti nákládání s odpady
 • vedení evidence odpadů a vypracování ročního přehledu o produkci odpadu v listinné i elektronické formě
 • výkon odpadového hospodáře
 • vybavení a označení skladu odpadů
 • označení shromažďovacích prostředků
 • prodej a pronájem sběrových obalů, nádob a kontejnerů

Služby pro firmy

Služby pro obce

 • likvidace odpadů kategorie O
 • likvidace odpadů kategorie N
 • recyklace plastů, papíru a skla
 • sběr odpadů od občanů formou sběrného dne (přistavení kontejnerů)
 • odvoz a likvidace odpadů ze sběrných dvorů obce
 • poradenství v oblasti nakládání s odpady
 • zpracování hlášení o nakládání s odpady v listinné i elektronické formě
 • zpracování agendy se společností EKO - KOM
 • prodej a pronájem sběrových obalů, nádob a kontejnerů

Služby pro občany

 • likvidace bytových jader
 • odvoz a likvidace stavebního odpadu a sutí
 • odvoz a likvidace eternitu
 • odvoz odpadů ze septiků, žump a jímek
 • vyvážení kalů z čistíren odpadních vod
 • vyvážení a čištění kuchyňských záchytných lapolů (školy, jídelny, penziony, restaurace apod.)
 • vysokotlaké čištění odpadů, ucpaných WC, umyvadel, pisoárů
 • vyhledání zablokovaného nebo poškozeného potrubí až do průměru 150 mm inspekční kamerou
 • vyklízení budov a objektů
 • prodej popelnic a kontejnerů